Wednesday, 7 August 2019

Definisi Sistem Fail


Ianya merupakan proses menyimpan segala rekod dan dokumen untuk penyimpanan yang selamat. Maskud lain boleh juga merujuk kepada satu rantaian aktiviti yang bermula dan berakhir

Saturday, 3 August 2019

Definisi Keselamatan Dokumen


Keselamatan Dokumen bermaksud kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran. Dalam pepasangan komputer, dokumen termasuk pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses disimpan dan dihantar.